Všeobecné podmínky

Obchodní podmínky vydané podle ustanovení § 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník)


Článek I

Úvodní ustanovení

1.1 Tyto Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy ve věci zajištění překladu, tlumočení nebo jiné související jazykové služby (dále jen smlouvy) mezi objednavatelem a poskytovatelem, pokud není ve smlouvě výslovně uvedeno jinak. Obchodní podmínky jsou závazné pro obě smluvní strany.

1.2 Předmětem plnění je provedení služeb obsažených v předmětu podnikání poskytovatele, kterým je Renata Štaudová, IČ 15010694 („Agentura P“), Dašická 1757, 530 03 Pardubice, Česká republika, a to zejména vyhotovení překladu, zajištění tlumočnických služeb a další související jazykové služby podle podmínek uvedených ve smlouvě (dále jen zakázka).

1.3 Smlouva mezi objednavatelem a poskytovatelem vzniká i bez uzavření písemné smlouvy, a to na základě písemné objednávky (dále jen „objednávka“), která byla potvrzena (odsouhlasena) oběma stranami. Taková objednávka je závazná a tyto Obchodní podmínky jsou její nedílnou součástí.

1.4 Objednávka musí obsahovat všechny náležitosti uvedené v bodě 1.5 a musí být doručena na adresu poskytovatele (viz bod 1.2) nebo elektronickou poštou (e-mailem) na adresu info@agentura-p.cz či elektronickým objednávkovým formulářem, který objednavatel vyplnil a odeslal z webových stran poskytovatele. Oficiální webové strany poskytovatele jsou www.agentura-p.cz 

1.5 Objednávka musí obsahovat následující údaje:

 • přesnou korespondenční adresu (a fakturační adresu, pokud se liší od korespondenční),  

 • IČ a DIČ,  

 • kontakt na osobu oprávněnou jednat za objednavatele,  

 • specifikaci překladu nebo tlumočení (doplňkové služby),  

 • požadovaný nebo předem domluvený termín dodání překladu nebo termín tlumočení,  

 • účel, ke kterému bude požadovaný překlad použit, pokud je tato informace důležitá pro její splnění ze strany poskytovatele (především u textů určených k veřejné prezentaci nebo publikaci),  

 • další požadavky na úpravu textu (korektury),  

 • požadavky na grafickou úpravu textu,  

 • kontakt na osobu, se kterou je možno konzultovat odbornou terminologii a zkratky,  

 • razítko a podpis (v případě elektronické objednávky tyto údaje nejsou zasílány, poskytovatel je však oprávněn si vytištěnou objednávku s razítkem a podpisem objednavatele dodatečně vyžádat).  

1.6 Poskytovatel je povinen objednávku potvrdit. Písemným potvrzením dochází k uzavření smlouvy. Dodatečný požadavek poskytovatele na zaslání vytištěné objednávky s razítkem a podpisem (viz bod 1.5) nemá vliv na platnost uzavřené smlouvy.

1.7 V případě zájmu zpracuje poskytovatel na základě zaslané poptávky objednavatele nezávaznou a bezplatnou cenovou nabídku včetně časového harmonogramu.

1.8 Poskytovatel nenese odpovědnost za případné důsledky spojené s porušením autorského práva při plnění zakázky zadané objednavatelem.

 

Článek II

Překlady

2.1 Obecná ustanovení

2.1.1 Poskytovatel se zavazuje při splnění zde uvedených podmínek vyhotovit sjednanou zakázku v rozsahu a podle podmínek dohodnutých ve smlouvě, ve sjednané dodací lhůtě a předat ji dohodnutým způsobem objednavateli.

2.1.2 Objednavatel se zavazuje vyhotovenou zakázku v dohodnutém termínu převzít a zaplatit poskytovateli výslednou cenu za zpracování zakázky podle ustanovení článku V. těchto Obchodních podmínek.

2.1.3 Poskytovatel účtuje objednavateli překladatelských prací základní sazbu a stanovuje běžný časový limit v případě, že výchozím (zdrojovým) textem je běžný, srozumitelný, dobře čitelný text ve standardním formátu bez zvláštních grafických úprav. Jedná-li se o graficky náročnější text a formát (např. PDF), je poskytovatel oprávněn požadovat prodloužení termínu nebo účtovat příplatek. Pokud má poskytovatel k dispozici zdrojový text od objednavatele před započetím práce, je na zvýšenou náročnost povinen upozornit objednavatele a dohodnout příslušné podmínky (prodloužený termín, cenu grafických úprav apod.). Pokud poskytovatel celý text k dispozici před započetím práce nemá a vyšší náročnost se projeví teprve v průběhu práce, je oprávněn požadovat prodloužení termínu nebo účtovat příplatek v průběhu prováděné práce.

2.1.4 Vlastnické právo k překladu přechází na objednavatele až po úplném zaplacení celé ceny za vyhotovenou zakázku. Do úplného zaplacení celé ceny je překlad ve vlastnictví  poskytovatele.

2.1.5 V případě, že se jedná o autorský překlad ve smyslu autorského zákona, tedy o autorské dílo vzniklé tvůrčím zpracováním díla jiného, platí pro smluvní strany rovněž ustanovení autorského zákona (zákon č. 121/2000 Sb.).

2.2 Termín předání a převzetí zakázky

2.2.1 Poskytovatel je povinen potvrdit přijetí poptávky nebo objednávky bezprostředně po jejím obdržení v nejbližším možném termínu jeho pracovní doby.

2.2.2 Objednavatel je povinen vyhotovenou zakázku převzít v termínu a způsobem uvedeným v objednávce nebo v písemné smlouvě.

2.2.3 Objednavatel je povinen bezprostředně po obdržení vyhotovené zakázky potvrdit její přijetí poskytovateli.

2.2.4 Nepotvrdí-li objednavatel přijetí zakázky  a neurguje písemně její dodání do 24 hodin po uplynutí termínu sjednaného předání zakázky, má poskytovatel za to, že objednavatel zakázku řádně a včas obdržel.  

2.2.5 Obdrží-li poskytovatel oprávněnou písemnou urgenci zakázky, je povinen ji odeslat bezprostředně po obdržení této urgence.

2.2.6 Urguje-li objednavatel dodání vyhotovené zakázky a poskytovatel prokáže, že tato byla odeslána dohodnutým způsobem  v dohodnutém termínu, nejedná se o opožděné dodání zakázky.

2.2.7 Pokud objednavatel odmítne převzít řádně provedenou zakázku bez závažného důvodu, který byl písemně uznán oběma stranami, považuje se zakázka  za předanou v termínu. Poskytovateli vzniká právo vystavit fakturu, kterou je objednavatel povinen uhradit.

2.3 Práva a povinnosti

2.3.1 Objednavatel je povinen sdělit poskytovateli účel, ke kterému hodlá provedený překlad použít. Jedná se především o případnou veřejnou prezentaci nebo publikaci výsledného překladu (v tiskové podobě nebo na webu) nebo jeho právní použití (např. použití smlouvy k právnímu úkonu) či jiné užití, které vyžaduje provedení příslušných korektur, a také užití ve smyslu autorského zákona.

2.3.2 Pokud poskytovateli nebude tento účel sdělen, platí, že je překlad určen k obecnému účelu a nikoliv k publikaci. Na pozdější reklamace z důvodů, které souvisejí s účelem užití překladu, nebude brán v takovém případě zřetel.

2.3.3 Pokud chce objednavatel překlad použít k publikaci nebo jinému než obecnému účelu (viz bod 2.3.1), musí být v objednávce uvedeno objednání příslušných korektur.

2.3.4 Pokud zdrojový text určený k překladu obsahuje odborné výrazy, speciální terminologii, méně známé zkratky apod., je objednavatel povinen předat poskytovateli seznam příslušných termínů v daném jazyce, poskytnout poskytovateli pomocné materiály s odsouhlasenou terminologií (referenční texty) nebo umožnit konzultaci této terminologie s odpovědnou osobou objednavatele. Pokud tak objednavatel neučiní, nebude brán zřetel na případné pozdější reklamace týkající se takovéto terminologie.

2.3.5 Objednavatel je povinen sdělit poskytovateli, zda požaduje grafickou úpravu dokumentu. V případě takového požadavku je povinen způsob grafické úpravy písemně specifikovat. Pokud tak objednavatel neučiní, nebude brán zřetel na případné reklamace z důvodů, které souvisejí s grafickou úpravou dokumentu.

2.3.6 Objednavatel je povinen informovat poskytovatele o všech okolnostech, které by mohly negativně ovlivnit úhradu ceny za vyhotovenou zakázku poskytovateli. Objednavatel je povinen především informovat poskytovatele o tom, že bylo vydáno rozhodnutí o prohlášení konkursu na jeho majetek nebo že vstoupil do likvidace.

2.4 Reklamace překladu

2.4.1 Překlad má vady, pokud nebyl proveden v souladu s objednávkou (např. rozsah nebo požadovaná grafická úprava) nebo v odpovídající kvalitě.

2.4.2 V ostatních případech se má za to, že byl překlad řádně proveden.

2.4.3 Reklamaci je možno uplatnit osobně, faxem, elektronickou nebo klasickou poštou na adrese uvedené v odst. 1.2 příp. v odst. 1.4 těchto Obchodních podmínek. V reklamaci musí být specifikován její  důvod, popsán charakter vad a rozsah jejich výskytu, případně navržen způsob řešení reklamace.

2.4.4 Pokud poskytovatel uzná reklamaci za oprávněnou, zajistí neprodleně na vlastní náklady příslušné opravy nebo korektury. V tomto případě má objednavatel nárok na slevu z ceny překladu do výše 10 % této ceny.

2.4.5 Pokud poskytovatel uzná reklamaci za oprávněnou a objednavatel provedení korektur od poskytovatele neakceptuje, bude objednavateli poskytnuta sleva z ceny zakázky odpovídající rozsahu vad.

2.4.6 Pokud mezi poskytovatelem a objednavatelem vznikne spor o oprávněnosti  reklamace nebo o výši slevy, zavazují se obě strany řešit tento spor mimosoudní cestou, a to formou znaleckého posudku nezávislého překladatele zvoleného dohodou obou stran ze seznamu soudních překladatelů a tlumočníků, vedeného příslušným soudem, nebo rodilého mluvčího, na němž se obě strany dohodnou. S odhadem ceny za provedení znaleckého posudku musí být obeznámeny obě strany před jeho provedením.

2.4.7 Zálohu na vyhotovení znaleckého posudku podle bodu 2.4.6 jsou povinni uhradit objednavatel i poskytovatel ve stejné výši; každý z nich ve výši 50% příslušných nákladů. Konečné vyúčtování těchto nákladů bude provedeno podle výsledků posudku oprávněnosti reklamace v reklamačním řízení. Pokud bude ve znaleckém posudku reklamace shledána neoprávněnou, hradí příslušné náklady na vyhotovení posudku objednavatel.

2.4.8 Nezávislý překladatel posuzuje kvalitu překladu ve srovnání se zdrojovým textem (nikoliv jen cílový text samostatně). Výše slevy bude stanovena na základě tohoto znaleckého posudku.

2.4.9 Za případnou škodu způsobenou vadami provedeného překladu odpovídá poskytovatel, a to maximálně do výše ceny zakázky.

2.4.10 Objednavatel je povinen uplatnit nároky z vad provedené práce u poskytovatele bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí, nejpozději však do 5 kalendářních týdnů od převzetí zakázky.

2.4.11 Nároky plynoucí z odpovědnosti zanikají, pokud je reklamace uplatněna opožděně.

2.4.12 Reklamace nemá odkladný účinek na splatnost vystavené faktury, kterou je reklamovaná služba fakturována, ani na jiný typ platby za poskytnutou službu.

Článek III

Tlumočení

3.1 Obecná ustanovení

3.1.1 Poskytovatel se zavazuje zajistit tlumočení v rozsahu a dle podmínek dohodnutých ve smlouvě (potvrzené objednávce), a to v určených  jazycích, v dohodnuté době a na dohodnutém místě.

3.1.2 Objednavatel se zavazuje uhradit poskytovateli výslednou cenu za tlumočení podle ustanovení článku V. těchto Obchodních podmínek.

3.1.3 Poskytovatel zajistí tlumočení prostřednictvím tlumočníka.

3.1.4 Objednavatel, nebo jím pověřená osoba, je povinen bezprostředně po realizaci tlumočení písemně  potvrdit poskytovateli poskytnutí služby a její řádný průběh. Pokud tak objednavatel neučiní,  má poskytovatel za to, že tlumočení proběhlo řádně a včas.

3.1.5 Pokud bez závažného důvodu  písemně uznaného objednavatelem i poskytovatelem objednavatel zruší řádně objednané tlumočení, je povinen uhradit storno poplatky ve výši podle bodu 6.4. těchto Obchodních podmínek.

3.2 Práva a povinnosti

3.2.1 Objednavatel je povinen sdělit poskytovateli účel tlumočení. Bude-li tlumočení zaznamenáno, je objednavatel povinen sdělit  poskytovateli, jakým způsobem a pro jaké účely bude použit záznam.

3.2.2 Nebude-li poskytovateli sdělen účel tlumočení, nebude brán zřetel na pozdější reklamaci vzniklé z důvodů s ním souvisejících.

3.2.3 Objednavatel je povinen dodat poskytovateli program tlumočení a texty s ním související pro přípravu tlumočníka nejpozději 5 kalendářních dní před datem tlumočení. Pokud tak neučiní, nebude  brán zřetel na reklamaci terminologie, kterou použije tlumočník.

3.2.4 Objednavatel je povinen informovat poskytovatele o všech okolnostech, které by mohly negativně ovlivnit úhradu ceny za provedené tlumočení. Objednavatel je povinen především informovat poskytovatele o tom, že bylo vydáno rozhodnutí o prohlášení konkursu na jeho majetek nebo že vstoupil do likvidace.

3.2.5 Poskytovatel nenese odpovědnost za případné důsledky spojené s porušením autorského práva vinou objednavatele.

3.2.6 Poskytovatel i tlumočník budou považovat všechny informace a materiály spojené s tlumočením za přísně důvěrné.

3.2.7 Objednavatel není oprávněn požadovat po tlumočníkovi jiné práce nad rámec objednávky, např. písemný zápis z jednání, písemný překlad, průvodcovské a organizační služby.

3.2.8 Tlumočník je povinen být náležitě upraven a oblečen podle druhu tlumočení.Tlumočník pracuje dle běžných zvyklostí v profesi a svou práci vykonává podle nejlepšího vědomí a svědomí.

3.2.9 Objednavatel je povinen zabezpečit odpovídající podmínky pro tlumočení. Tlumočník je oprávněn odmítnout pracovat v nepřijatelném prostředí z fyzických, psychických nebo etických důvodů a v podmínkách nedůstojných pro výkon tlumočnické profese.

3.3 Doprava, ubytování a stravování

3.3.1 Za pracovní den tlumočníka se považuje 8 hodin včetně všech přerušení a přestávek.

3.3.2 Za čas tlumočníka strávený na cestě nebo jinak promeškaný v souvislosti s tlumočením má poskytovatel právo vyúčtovat stejnou sazbu jako při vlastním tlumočení.

3.3.3 Nezajistí-li objednavatel dopravu tlumočníka ze sjednaného místa do místa tlumočení, je povinen na tuto skutečnost poskytovatele s dostatečným předstihem písemně upozornit. Objednavatel je  povinen uhradit poskytovateli cestovní náklady tlumočníka včetně kapesného v plné výši dle platných předpisů o cestovních náhradách.

3.3.4 V případě, že tlumočník stráví při plnění zakázky včetně dopravy na  místo a z místa tlumočení jednu nebo více nocí mimo své trvalé bydliště, je objednavatel povinen zajistit ubytování tlumočníka. Ubytování tlumočníka je objednavatel povinen zajistit v jednolůžkovém pokoji s příslušenstvím. Pokud by nebylo možno zajistit takové ubytování, je objednavatel povinen včas písemně informovat poskytovatele a vyžádat si písemný souhlas tlumočníka s náhradním ubytováním.

3.3.5 Objednavatel je povinen v průběhu tlumočení zajistit tlumočníkovi přestávku na stravování a odpočinek v délce minimálně půl hodiny, a to vždy nejpozději po čtyřech hodinách tlumočení. Objednavatel je povinen zajistit tlumočníkovi stravování dle běžných zvyklostí a platných předpisů o náhradách za stravování.

3.4 Reklamace tlumočení

3.4.1 Tlumočení má vady, pokud nebylo provedeno v souladu s objednávkou nebo v odpovídající kvalitě.

3.4.2 Reklamaci je možno uplatnit osobně, faxem, elektronickou nebo klasickou poštou na adrese uvedené v odst. 1.2 příp. v odst. 1.4 těchto Obchodních podmínek. V reklamaci musí být uveden konkrétní důvod a popsán charakter vad a rozsah jejich výskytu, případně může být doložen video nebo audio záznam.

3.4.3 Jestliže poskytovatel uzná reklamaci za důvodnou, bude objednavateli poskytnuta sleva odpovídající rozsahu vad.

3.4.4 Pokud mezi poskytovatelem a objednavatelem vznikne spor o oprávněnosti reklamace nebo o výši slevy, zavazují se obě strany řešit tento spor mimosoudní cestou, a to formou znaleckého posudku nezávislého tlumočníka zvoleného dohodou obou stran. Výše slevy bude stanovena na základě tohoto znaleckého posudku.

3.4.5 Zálohu na vyhotovení znaleckého posudku jsou povinni uhradit objednavatel i poskytovatel nezávislému tlumočníkovi ve stejné výši, každý z nich ve výši 50% příslušných nákladů. Konečné vyúčtování těchto nákladů bude provedeno podle výsledků posudku oprávněnosti reklamace v reklamačním řízení. Pokud bude ve znaleckém posudku reklamace shledána neoprávněnou, hradí příslušné náklady na vyhotovení posudku objednavatel.

3.4.6 Za případnou škodu způsobenou vadami provedeného tlumočení odpovídá poskytovatel, a to maximálně do výše ceny tohoto tlumočení.

3.4.7 Objednavatel je povinen uplatnit nároky z vad provedeného tlumočení u poskytovatele bez zbytečného odkladu ihned po tlumočení, nejpozději však do 5  kalendářních dnů ode dne tlumočení.

3.4.8 Nároky plynoucí z odpovědnosti zanikají, pokud je reklamace uplatněna opožděně.  

3.4.9 Reklamace nemá odkladný účinek na splatnost vystavené faktury, kterou je reklamovaná služba fakturována, ani na jiný typ platby za poskytnutou službu.

Článek IV

Cena

4.1 Ceny všech služeb jsou smluvní a sjednávají se mezi objednavatelem a poskytovatelem písemně. Ceny jsou definovány buď ve smlouvě nebo v cenové nabídce, kterou objednavatel potvrzuje v písemné objednávce.

4.2 Ceny jsou uváděny bez DPH.

4.3 Cena  za překlady se stanovují s ohledem na:

 • druh překladu (běžný / soudně ověřený), 

 • jazykovou kombinaci, 

 • náročnost textu, 

 • kvalitu zdrojového textu, 

 • požadovanou rychlost dodání. 

4.4 Cena za tlumočení je ovlivněna především druhem tlumočení a jazykovou kombinací.

4.5 Jednotkou účtovaného množství u překladů a korektur je 1 normostrana v cílovém jazyce, případně jedna normostrana u soudně ověřených překladů, viz bod 4.8. Jednou normostranou se rozumí 1800 znaků včetně mezer v cílovém jazyce.

4.6 Pokud je zdrojový text ve formátu, který neumožňuje elektronicky zjistit počet normostran, nebo je v tištěné podobě, vypočítává se cena podle počtu normostran přeloženého textu. V tomto případě se pro účely cenové nabídky provádí přibližný odhad počtu normostran manuálně a účtuje se podle skutečného počtu normostran v přeloženém textu (v cílovém jazyce).

4.7 Minimální fakturační minimum je 1 normostrana přeloženého textu (v cílovém jazyce), není-li ve smlouvě nebo objednávce dohodnuto jinak.

4.8 U soudně ověřovaných překladů se cena vypočítává podle počtu normostran hotového překladu. Zaokrouhlování se provádí na jednu celou normostranu přeloženého textu směrem nahoru.

4.9 Poskytovatel má právo stanovit příplatek za práci o víkendech a svátcích, za překlad nebo přepis zvukového nebo video záznamu, za překlad špatně čitelné předlohy nebo za provedení expresního překladu (více než 6 normostran výchozího textu za jeden pracovní den).

4.10 Objednavatel má právo žádat slevu při objednávání prací velkého rozsahu. Případná sleva musí být dojednána písemně před zahájením plnění ze strany poskytovatele.

Článek V

Platební podmínky

5.1 Podkladem pro úhradu ceny za realizovanou zakázku  je daňový doklad (faktura) vystavený poskytovatelem se splatností ke dni, který je uveden na dokladu. Za obvyklou dobu splatnosti se považuje 14 dní, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.

5.2 Poskytovatel je oprávněn vystavit objednavateli daňový doklad v okamžiku předání hotové práce nebo po ukončení tlumočení.

5.3 Poskytovatel je oprávněn v případě rozsáhlejší zakázky nebo z jiných podstatných důvodů vystavit objednavateli zálohovou fakturu před zahájením práce nebo v průběhu prováděných prací. Zálohová faktura je splatná v termínu splatnosti uvedeném na faktuře.

5.4 Při prodlení s úhradou ceny zakázky je objednavatel povinen zaplatit  poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.

Článek VI

Odstoupení od smlouvy a náhrada škody

6.1 Každá ze smluvních stran má právo odstoupit od smlouvy, jestliže se po uzavření smluvního vztahu vyskytnou na její straně neodstranitelné překážky bránící splnění závazku.

6.2 Odstoupení od smlouvy je smluvní strana povinna sdělit druhé smluvní straně písemně, a to neprodleně poté, co se o překážkách bránících splnění závazku dozví.

6.3 Pokud objednavatel odstoupí od smlouvy (objednávky) na překlad (či korekturu), je povinen uhradit prokazatelně vzniklé náklady ve výši odpovídající ceně již zhotovené části překladu, případně celé ceně  překladu, pokud je již práce hotova.

6.4 Pokud objednavatel odstoupí od smlouvy (objednávky) na tlumočení, je povinen uhradit stornovací poplatky podle následující tabulky:

 

Hodinové a jednodenní tlumočení

Vícedenní tlumočení

Odstoupení od zakázky v den tlumočení nebo 1 den před tlumočením

100%

1. den tlumočení 100%.

Za každý další den tlumočení 50%

Odstoupení od zakázky 2 až 7 dnů před tlumočením

50%

50%

Odstoupení od zakázky více než 7 dnů před tlumočením

0%

0%

6.5 Poskytovatel neodpovídá objednavateli za škodu vzniklou z nerealizování uzavřené smlouvy, jestliže k tomu dojde z důvodů nepředvídatelných a neodvratitelných událostí, kterým poskytovatel nemohl ani při vynaložení řádné péče zabránit.

6.6 Objednavatel je povinen informovat poskytovatele o použití přeloženého textu do tisku nebo k jinému zveřejnění. Jestliže tak neučinil, nemá nárok na náhradu škody z důvodu případných chyb v přeloženém textu.

Článek VII

Důvěrnost smlouvy

7.1 Smluvní strany považují za předmět obchodního tajemství (podle § 17 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění) veškeré údaje o druhé straně, které vyplývají z uzavřené smlouvy nebo které se v souvislosti s jejím plněním dozvědí. Tyto informace nesdělí třetí osobě bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a účinným způsobem zajistí, aby nedošlo k jejich zneužití. Závazek mlčenlivosti platí dalších pět (5) let po zániku smlouvy.

7.2 Za třetí osobu se nepovažují zaměstnanci poskytovatele, překladatelé a tlumočníci, kteří mají s poskytovatelem uzavřenou smlouvu. Poskytovatel  je povinen zavázat tyto osoby mlčenlivostí a prohlášením o zabezpečení dat ve smyslu předchozího odstavce.

7.2 Za obchodní tajemství ve smyslu předchozího bodu se nepovažuje údaj, který má prokazatelně alespoň jednu z těchto vlastností:

a) údaj je před sdělením již veřejně známým nebo veřejně dostupným;

b) údaj je nutno sdělit třetí straně na základě platného právního předpisu a/nebo rozhodnutí příslušného soudního nebo jiného oprávněného státního orgánu.

Článek VIII

Závěrečná ustanovení

8.1 Objednavatel se zavazuje bez souhlasu poskytovatele nekontaktovat přímo překladatele nebo tlumočníka.

8.2 Dojde-li se souhlasem poskytovatel ke kontaktu objednavatele a překladatele nebo tlumočníka, zavazuje se objednavatel neprojednávat s překladatelem nebo tlumočníkem záležitosti týkající se obchodních podmínek realizované zakázky.

8.3 Objednavatel je povinen informovat poskytovatele o případném novém ujednání s překladatelem nebo tlumočníkem.

8.4 V případě porušení povinností uvedených v bodě 8.1 až 8.3 je objednavatel povinen uhradit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé jednotlivé porušení i v případě, že nebude zakázka řádně dokončena, přičemž tím není omezeno právo poskytovatele na náhradu případné škody, která mu byla tímto porušením způsobena.

8.5 Tyto Obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1. 10. 2010.